Biziň kombinatymyz hakynda

S.A.Nyýazow adyndaky nah mata kombinaty

     Nah mata kombinatynda işiň esasy görnüşi önümçilik bolup ol häzirki wagtda 3 görnüşden, ýagny Dokma, Jorap, Sintepon önümçiliginden ybarat bolup durýar.

Giňişleýin

4169

Dokma önümçiliginiň ýyllyk kuwwatlylygy, inedördül metr

2500

Jorap önümçiliginiň ortaça ýyllyk kuwwatlylygy, inedördül metr

1440p/m

Sintepon önümçiliginiň ýyllyk kuwwatlylygy

Täzelikler


TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 16 million dollaryndan gowrak boldy

  • 28.02.2024

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Gazagystanyň, Owganystanyň telekeçileri «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanasynda öndü

Esengulynyň çeper elli halyçylary ýokary ösüşleri gazanýarlar

  • 21.02.2024

Asyrlaryň jümmüşinden gaýdýan, halkymyzyň gadymdan gelýän milli senedi bolan halyçylygy ösdürmäge döwletimiz tarapyndan hemişe aýratyn üns berilýär. Bu ugurda ýurdumyzyň ähli sebitlerinde bolşy ýaly, Balkan welaýatynda bitirilýän guwandyryjy işler hem aýratyn ...

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 28 million 619 müň dollaryndan gowrak boldy

  • 14.02.2024

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 26-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Gruziýanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri «Tür...