Biziň kombinatymyz hakynda

S.A.Nyýazow adyndaky nah mata kombinaty

     Nah mata kombinatynda işiň esasy görnüşi önümçilik bolup ol häzirki wagtda 3 görnüşden, ýagny Dokma, Jorap, Sintepon önümçiliginden ybarat bolup durýar.

Giňişleýin

4169

Dokma önümçiliginiň ýyllyk kuwwatlylygy, inedördül metr

2500

Jorap önümçiliginiň ortaça ýyllyk kuwwatlylygy, inedördül metr

1440p/m

Sintepon önümçiliginiň ýyllyk kuwwatlylygy

Täzelikler


Daşoguz welaýaty pile möwsümine taýýarlyk görüldi

  • 26.03.2024

Daşoguz welaýatynyň daýhanlary ýetip gelýän pile ýygnamak möwsümine taýýarlyk görýärler.

Olar bu jogapkärli möwsümiň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň köp derejede ýerli zawodlaryň kesgitlenen talaplara laýyk gelmegine, jaýlaryň dezinfeksiýa edilişine we gurçu...

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 46 million 102 müň dollaryndan gowrak boldy

  • 26.03.2024

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 21-si hasaba alyndy. 

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Pakistanyň, 

Owganystanyň, Maltanyň işewür toparlarynyň wekilleri «Türkmennebit» döwlet ko...

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 109 million 641 müň dollaryndan gowrak boldy

  • 12.03.2024

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 75-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Beýik Britaniýanyň, Owganystanyň, Özbegistanyň we beýleki ýurtlaryň işewür toparlarynyň wek...