Biziň Täzeliklerimiz


Wagyz-nesihat duşuşygy

  • 16.08.2021

Ýakynda Gökdepe etrabyndaky «Argaç» ýüň egriji fabriginde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiziň 1-nji iýulda geçiren Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisinde beren tabşyryklary hakynda giňişleýiň gürrüň edildi. Duşuşyga fabri...

Daşoguzyň "Serdar" pagta egriji fabriginde ýüplük önümçiligi 918 müň tonna ýetdi

  • 13.08.2021

Türkmenistanyň resmi habar beriş serişdeleriniň habar bermegine görä, şu ýylyň ýedi aýynda Daşoguz pagta egriji fabriginde 917 müň 500 tonna ýüplük öndürildi.

Kärhanada her günde 2 müň tonnadan gowrak pagta süýümi gaýtadan işlenilýär. Şolardan 1 müň 750 tonna ...

Dokma senagatynyň ekspozisiýasy sergä gatnaşyjylaryň ünsüni çekmegi başardy

  • 09.08.2021

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň gazanan üstünlikleri 6-7nji awgustda Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portunda guralan milli önümleriň halkara sergisinde görkezildi.

Milli dokma senagatynyň kärhanalarynyň şeýle halkara sergilerine yzygiderli gatnaşyp...

Türkmenabadyň tikin fabrigi mekdep we ýörite egen-eşikleri hödürleýär

  • 06.08.2021

Täze okuw ýylynyň öňüsyrasynda Türkmenabadyň tikin fabrigi mekdeplerde zähmet sapagy üçin ýörite egen-eşikleriň tikinçiligine başlady.

Eýýäm gyzlar üçin gülgüne reňkli halatlaryň 500 sanysy we oglanlar üçin kombinezonlaryň 800-den gowragy, şeýle hem fartuklary...

2021-nji ýylyň ýedi aýynda dokma önümleriniň önümçiligi boýunça çaklamalar

  • 02.08.2021

Minsitrler Kabinetiniň göçme mejlisiniň barşynda wise-premýer Ç.Gylyjow dokma toplumlarynda şu ýylyň ýedi aýynda garaşylýan netijeler barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe Dokma senagaty ministrligi boýunça geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, nah ...

Ýurduň dokma kärhanalary täze okuw ýylyna taýýarlyk görýärler

  • 29.07.2021

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary täze okuw ýyly üçin mekdep lybaslaryny tikmäge başladylar.

Paýtagtymyzdaky “Altyn Asyr” kärhanasynda oglanlar üçin penjekler, balaklar, galstuklar tikilýär. Gyzlar üçin köýnekler we öňlükler “Bahar” tiki...

Ýurdumyzyň dokma senagaty ministrliginiň ýene bir kärhanasy ýarym ýyllyk iş meýilnamasyny ýerine ýetirdi

  • 26.07.2021

Bereket tikinçilik kärhanasynda (Balkan welaýaty) 2021-nji ýylyň birinji ýarymynda 8 million 372 müň manada deň bolan jemi 271 831 sany tikin önümleri öndürildi. Şunuň bilen baglylykda, kärhananyň öňünde goýlan önümçilik meýilnamasy 141 göterim ýerine ýetirild...

​Türkmenabadyň tikinçilik fabrigi 21 million manatlykdan hem ýokary önüm öndürdi

  • 24.07.2021

Şu ýylyň alty aýynda Türkmenabadyň tikinçilik fabrigi 21 million 61,5 müň manatlyk önüm öndürip, önümçilik meýilnamada göz öňünde tutulanyndan 5 million 221 müň manat artyk ýerine ýetirildi. Alty aý üçin meýilnama 132% ýerine ýetirildi. Kärhanada önümçiligiň d...

Türkmenistanda ýokary hilli penjek-balaklaryň önümçiligi ýola goýuldy

  • 24.07.2021

Gökdepäniň Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow adyndaky dokma toplumynda ýakynda penjek-balaklaryň önümçiligi ýola goýuldy.

Toplumda häzirki zaman tikin enjamlary bilen enjamlaşdyrylan binanyň açylyp, ulanylmaga berilmegi bilen, taýýar önümleriň önümçiligi has ...