Biziň Täzeliklerimiz


Daşoguzdaky “Çeper” fabrigi 5,3 million manatdan gowrak tikin önümlerini çykardy

  • 21.06.2021

Daşoguzdaky “Çeper” tikinçilik fabrigi 2021-nji ýylyň ýanwaryndan bäri 5 million 355 müň manatlyk önümleri çykardy. Önümçiligiň depgini senagat, oba hojalyk we gurluşyk, lukmançylyk kärhanalarynyň we guramalarynyň, şeýle-de döredijilik işgärleriniň, ýurdumyzyň

Şu ýylyň ýüpek pilesiniň hasylyny gaýtadan işlemäge girişildi

  • 18.06.2021

Aşgabatdaky ýüpek egriji kärhanada tuduň ýüpek gurçugynyň pilesini gaýtadan işlemäge girişildi. Kärhananyň işçileri çig maly saýlap alanyndan soňra, ýüpek egriji sehde alnan süýümler saralýar, galyndylar bolsa gaýtadan işlenilýär.

Işiň köp bölegi awtomatlaşdyr...

«Gala» haryt nyşanly önümleri üçin täze dükan açyldy

  • 15.06.2021

Ahal welaýatynyň Gökdepe şäherinde Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligine degişli bolan «Gala» haryt nyşanly döwrebap önümleriň täze söwda dükany açyldy. Ol Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Dokma toplumynyň tikinçilik bölüminiň durky döw...

Watan harmanyna 2 müň 100 tonnadan gowrakpile tabşyryldy

  • 10.06.2021

Döwlet tarapyndan döredilýän giň gerimli hem döwrebap şertler netijesinde ýurdumyzyň zähmetsöýer ýüpekçileri mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň baýram edilýän «Türkmenistan ― parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Watan harmanyna 2 müň 100 tonnada...

«Ýeňiş» tikin fabrigi «Victory» brendi bilen tanyşdyrdy

  • 09.06.2021

Maý aýynyň ahyrynda geçirilen Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Türkmen halysynyň güni mynasybetli Mary welaýatyň “Ýeňiş” egin-eşik fabriginiň wekilleri täze “Victory” brendyny tanyşdyrdylar.

Önümçiligi täze ýola goýlan köýnekler ýokary hilli, häzirki za...

Türkmenistanda söwda dolanyşygynyň ösüş depgini şu ýylyň 5 aýynda 109,1 %-e barabar boldy

  • 05.06.2021

2021-nji ýylyň ýanwar — maý aýlarynda Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda dolanyşygynyň ösüş depgini, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 109,1 göterime barabar boldy. Öndürilen önümleriň ösüş depgini 109,2 göterime de...

Hormatly Prezidentimiziň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi

  • 02.06.2021

Ýakynda Türkmenistanyň Söwda toplumynyň binasynyň mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiziň «Ak şäherim Aşgabat» atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy guraldy. Mermer paýtagtymyzyň gününiň öňüsyrasynda geçirilen bu maslahata Türkmenistanyň Ministrler Kabine...

Türkmenistanyň dokma senagatynyň önümleri sergide görkezildi

  • 01.06.2021

30 ― 31-nji maý aralygynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň söwda toplumynyň gazananlaryny açyp görkezmek maksady bilen sergi guraldy. Maý aýynyň soňky ýekşenbesinde giňden bellenilýän Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli geçirilmegi däbe öw...

Türkmenistanda Türkmen halysynyň baýramy bellenildi

  • 31.05.2021

Türkmenistanda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen halysynyň baýramyna bagyşlanan dabaralar geçirildi. Dabaranyň maksatnamasy tutuş ýurt boýunça geçirilýän köpsanly çärelere baý boldy.

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat dabaralaryň geçiri...