Biziň Täzeliklerimiz


Aşgabatda ýurdumyzyň söwda toplumynyň sergisi öz işine başlady

  • 30.05.2021

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde ýurdumyzyň söwda toplumynyň sergisi öz işine başlady. Ol Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna, Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna we 2021-nji ýylyň şygarynyň «Türkmenistan ― parahatçylygyň we ynanyşmagyň

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi «Ak şäherim Aşgabat» sergisinde öz önümlerini görkezdi

  • 27.05.2021

Ýakynda, 24 ― 25-nji maý aralygynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde paýtagtymyzyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna bagyşlanylyp, «Ak şäherim Aşgabat» atly XX halkara sergi geçirildi. Sergide Aşgabat şäheriniň ösüşleri, ýurdumyzyň Gara...

Ýüpekçiler pile ýygymyna girişdiler

  • 26.05.2021

Şu günler ýurdumyzyň welaýatlarynda we etraplarynda pile öndürmegiň aýgytlaýjy möwsümi ― pile ýygymy dowam edýär. «Türkmenistan ― parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip atlandyrylan şu ýylda ýurdumyz boýunça 2 müň 100 tonna pile öndürmek maksat edinilýär....

Türkmenistan paýtagt şäheriniň 140 ýyllygyny baýram edýär

  • 25.05.2021

24-nji maýda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli çäreleriň çäklerinde paýtagtymyzyň jemgyýetçilik we ykdysady ösüşlerine mynasyp goşant goşup, halk hojalygynyň dürli ugurlarynda zähmet çekýän raýatlary, önümçiligiň öňdebaryjylaryny, m...

Özbegistan daşary ýurtly hyzmatdaşlary dokma senagatyna bagyşlanan çärelere gatnaşmaga çagyrýar

  • 23.05.2021

26 ― 30-njy maý aralygynda Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde «Uztekstilprom» Assosiasiýasy bilen «Iteca Exhibitions» sergi kompaniýasynyň bilelikde guramaklarynda «Global Textile Days Spring» atly birnäçe sergiler guralar. Bu çäreler dünýäniň dokma senag...

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň önümleriniň sergisi guralar

  • 21.05.2021

«Türkmenistan ― parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň maý aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän köpçülikleýin we medeni çäreleriň maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda 30 ― 31-nji maý aralygynda giň gerimli sergi guralar.

Ser...

Ýaş dokmaçylaryň gatnaşmagynda maslahat geçirildi

  • 19.05.2021

Ýakynda Aşgabadyň dokma toplumynyň Magtymguly adyndaky ilkinji ýaşlar guramasynyň guramagynda toplumyň mejlisler jaýynda wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Ýaş dokmaçylaryň gatnaşmagynda geçirilen bu masalahat «Sagdyn jemgyýetden jahan gülleýär, Arkadag nurund...

Milli lybaslaryň sergisi guraldy

  • 17.05.2021

15-nji maýda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Aşgabat şäher häkimliginiň bilelikde guramaklarynda paýtagtymyzdaky «Altyn asyr» harytşynaslyk merkezinde milli lybaslaryň sergisi we görkezili...

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby çapdan çykdy

  • 15.05.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow täze kitabyny ýazyp tamamaldy. «Ak şäherim ― Aşgabat» atly täze eser türkmen paýtagtynyň taryhyna bagyşlanýar.

140 ýyllyk taryhynyň dowamynda Aşgabat kynçylykly synaglaryň köp sanlysyny başdan geçirdi: Beýik ...