Biziň Täzeliklerimiz


Türkmenabatly tikinçileriň ýokary netijeleri

  • 12.01.2024

Türkmenabadyň tikin fabriginiň zähmetsöýer tikinçileri 2023-nji ýyly ýokary zähmet üstünlikleri bilen jemlemekligiň hötdesinden geldiler.

Ussat tikinçileriň tutanýerli zähmeti, çeper ellerden çykan tikin önümleriniň hil derejesiniň ýokary bolmaklygy, kärhanada...

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 51 million 329 müň dollaryndan gowrak boldy

  • 09.01.2024

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 21-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Maltanyň telekeçileri we beýlekiler «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanasynda öndüri...

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 25 million 117 müň dollaryndan gowrak boldy

  • 04.01.2024

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 22-si hasaba alyndy. 

Russiýa Federasiýasynyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri daşary ýurt puluna “Türkmennebit” döwle...

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 18 million 114 müň dollaryndan gowrak boldy

  • 27.12.2023

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy. 

Birleşen Arap Emirlikleriniň, Özbegistanyň, Gruziýanyň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri daşary ýurt puluna «Türkmennebit» döwlet konsernin...

Daşoguzda durmuş düzümleri işjeň ösdürilýär

  • 25.12.2023

Daşoguz şäherinde «Dokma önümleri söwda merkezi» atly söwda merkeziniň zallarynda ýurdumyzyň dokma senagatynyň önümleri giňden görkezilýär.

Binany abatlamak we gaýtadan enjamlaşdyrmak işleri geçirilenden soň, şu ýylyň güýzünde açylan Gurbansoltan eje köçesiniň

Türkmenistanda täze ýylyň öňýanynda söwdalar gyzgalaňly barýar

  • 22.12.2023

Täze 2024-nji ýylyň gelmegine bary-ýogy 10 gün galdy. Häzir tutuş ýurdumyz boýunça täze ýylyň öňýanyndaky söwdalar gyzgalaňly häsiýetde barýar.

Bazarlar we söwda nokatlary azyk hem-de oba hojalyk önümleriniň bolçulygy bilen begendirýär. Baýramçylyk söwdalary t...

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 22 million 105 müň dollaryndan gowrak boldy

  • 19.12.2023

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 51-si hasaba alyndy.

Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleri daşary ýurt puluna karbamidi («Türkmenhimiýa» döwlet konserni), yşyklandyryş kerosinini ...

Ýurdumyzyň Täze ýyl Baş arçasynyň yşyklary ýakyldy

  • 16.12.2023

Düýn hemmeler üçin uzak garaşylan, şatlykly we mähriban baýramyň — Täze ýylyň ýetip gelýändigini alamatlandyryp, ýurdumyzyň Baş arçasy nurana öwüşginde ýalkym saçdy.

Asylly däbe görä, paýtagtymyzyň Köpetdagyň etegindäki täsin tebigy künjekleriniň birinde ýerle...

Daşoguzly dokmaçylaryň öndürýän «Ring» belgili pagta ýüplügine isleg uly

  • 14.12.2023

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz pagta egriji fabriginiň önümleri dünýä we içerki dokma bazarlarynda meşhurlyk gazandy. Önümleri sarp edijileriň sanynyň barha artmagy hem muňa şaýatlyk edýär.

Häzirki wagtda bu ýerde öndürilýän ýüplük haryt-...