Biziň Täzeliklerimiz


«Çeper» ýurdumyzyň mekdep bazarlaryny işjeň üpjün edýär

  • 09.08.2023

Şu ýyl täze okuw ýyly üçin mekdep eşikleriniň giň görnüşi Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Çeper» Daşoguz egin-eşik fabriginiň işgärleri tarapyndan hödürlenýär.

Kärhana birnäçe ýyllardan bäri mekdep bazarlaryna önümleri işjeň berijileriň biri hökm...

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 87 million 808 müň dollaryndan gowrak boldy

  • 07.08.2023

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 40-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen a...

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 11 million 616 müň 300 dollaryndan gowrak boldy

  • 31.07.2023

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 14-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Maltanyň, Ukrainanyň, Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärh...

Arkadag şäheriniň ösen tehnologiýalary

  • 30.07.2023

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi Arkadag «akylly» şäheriniň sanly ekoulgamynyň mundan beýläk-de ösdürilmegine bagyşlanan ylmy we amaly maslahat geçirdi.

Maslahata Tehnologiýalar merkeziniň alymlaryndan başga-da, Türkmenistanyň Senag...

Ýurdumyzyň orta mekdepleri birinji synp okuwçylaryny kabul etmäge we täze okuw ýylyna taýýarlanýarlar

  • 27.07.2023

Awgust aýyndan başlap Türkmenistanyň paýtagtyndaky we welaýatlardaky orta mekdepler çagalary birinji synpa kabul etmek üçin resminamalary kabul edip başlarlar.

Mekdepde okamak üçin şu resminamalar  ̶  dogluş hakyndaky şahadatnama (göçürme), ýaşaýan ýeriňdäki s...

Geçen hepdede TDHÇMB-de söwda geleşikleriniň netijesi

  • 17.10.2022

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt çig mal biržasynda Türkmenistanyň Dokma senagat ministrligi boýunça söwda geleşikleriniň 3-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Gyrgyzystanyň işewürleri bolsa jins matasyny, tekiz boýalan we tüýjümek žakkar...

Geçen hepdede TDHÇMB-de söwda geleşikleriniň netijesi

  • 12.09.2022

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt çig mal biržasynda Türkmenistanyň Dokma senagat ministrligi boýunça söwda geleşikleriniň 11-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna BAE-niň, Azerbaýjanyň telekeçileri boýalan tüýjümek önümleri we nah ýüplügi satyn aldylar...

Türkmenabat tikin fabrigi meýilnamany 114% berjaý etdi

  • 05.08.2022

Türkmenabat tikin fabriginde ýylyň başyndan bäri 28 million 795 müň manatlykdan gowrak halkyň sarp edýän önümleri öndürildi. Bu meýilnamanyň 114 göterim berjaý edilendigi aňladýar.

Jeyhun.news habar gullugynyň habaryna görä, fabrikde dürli görnüşli eşikleriň 1...

Geçen hepdede TDHÇMB-de söwda geleşikleriniň netijesi

  • 20.06.2022

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt çig mal biržasynda Türkmenistanyň Dokma senagat ministrligi boýunça söwda geleşikleriniň 11-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Azerbaýjanyň we Gyrgyzystanyň telekeçileri nah ýüplügi satyn aldylar. Geleşik...