Biziň Täzeliklerimiz


Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

  • 13.12.2023

Düýn halkymyz Halkara Bitaraplyk gününi we Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakynda Kararnamanyň kabul edilmeginiň 28 ýyllygyny giňden belleýär. Bu şanly baýramçylyk parahatçylygy, durnuklylygy, äh...

Türkmenistan - Türkiýe: ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýolunda

  • 07.12.2023

Düýn geçirilen Türkmen-türk işewürlik maslahatynyň esasy meselesi geljek üçin ägirt uly mümkinçilikleri hasaba almak arkaly ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekden ybarat boldy. Forumy açmak bilen, oňa gatnaşyjylar okgunly ösdürilýän ikitaraplaýyn gatnaş

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 18 million 857 müň 180 dollaryna deň boldy

  • 06.12.2023

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 27-si hasaba alyndy.

Ukrainanyň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri daşary ýurt puluna “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen karbamidi satyn al...

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 50 million 863 müň dollaryndan gowrak boldy

  • 28.11.2023

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 29-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanasyn...

Aşgabatda geçirilýän Kuraş boýunça dünýä çempionatyna dürli ýurtlardan rekord derejede köp türgen gatnaşýar

  • 25.11.2023

Kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatyna Aşgabada 50 ýurtdan 240-dan gowrak türgen ýygnandy.

Bangladeş, Zimbabwe, Mongoliýa, Kuweýt, BAE, Hindistan, Yrak, Eýran, Kolumbiýa, Rumyniýa, Meksika – bular çempionlyk ugrunda sportçylaryň Olimpiýa şäherçesiniň söweş su...

Aşgabatda Kuraş boýunça dünýä çempionaty badalga alýar

  • 22.11.2023

Paýtagtymyz Aşgabat ýene bir iri sport ýaryşynyň geçirilýän merkezine öwrüler. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Kararyna laýyklykda, 23 — 28-nji noýabrda ak mermerli paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesinde Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty...

Türkmenistanyň wekilleri sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça halkara çärä gatnaşarlar

  • 21.11.2023

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň we Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň wekillerinden ybarat wekiliýet 2023-nji ýylyň 22–25-nji noýabry aral...

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 29 million 492 müň dollaryndan gowrak boldy

  • 14.11.2023

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 53-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Özbegistanyň, Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanasynda...

Ýurdumyzda hasyl toýy dabaraly bellenildi

  • 13.11.2023

Düýn ýurdumyzda türkmen daýhanlarynyň ajaýyp zehinini we zähmetini, dogduk mekanynyň sahylylygyny görkezýän Hasyl baýramy giňden bellenilýär.

Ýaňy ýakynda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mejlisler zalynda döwlet Baştutanymyz Serdar Ber...