Biziň Täzeliklerimiz


Geljek 2022-nji ýyl «Halkyň Arkadagly zamany» diýip atlandyrylar

  • 30.11.2021

25-nji noýabrda paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Milli Geňeşiň iki palatasynyň deputatlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň wekilleriniň hem-de hormatly ýaşulularyň gatnaşmagynda maslahat geçirildi. Onuň barşynda...

Iş maslahatyň barşynda welaýatlaryň häkimleri pagta hasyly barada hasabat berdiler

  • 27.11.2021

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň birnäçesiniň, welaýatlaryň we paýtagtymyzyň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Maslahatda pudak ýolbaşçylary ýurdumyz boýunça möhüm oba ho...

Türkmenabatdaky pagta egriji fabrigi 2021 ýylyň meýilnamasyny artygy bilen ýerine ýetirdi

  • 24.11.2021

Türkmenabatdaky pagta egriji fabrigi ýylyň başyndan bäri 33 million manatdan gowrak önüm öndürdi. Fabrik 5 347 800 manatdan gowrak önüm öndürilip, ýyllyk meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirmegi başardy.

Şu ýyl Russiýa, Beýik Britaniýa, Türkiýe, Azerbaýja...

Daşoguz welaýatyndaky pagta arassalaýjy kärhanasynda günde 250-300 tonna pagta gaýtadan işlenilýär

  • 22.11.2021

«Daşoguzpagta» önümçilik birleşiginiň garamagyndaky Köneürgenç etrabyndaky pagta arassalaýjy kärhanasynda işler gyzgalaňly alnyp barylýar. Kuwwatlylygy ýylda 40 müň tonna tohumlyk çigidi işlemäge niýetlenen häzirki zaman ülňüli ýöriteleşdirilen bu kärhanada dö

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynda täze dokma toplumynyň açylyş dabarasy gecirildi

  • 18.11.2021

17-nji noýabrda Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda täze dokma toplumynyň açylyş dabarasy boldy.

Döwlet Baştutanymyzyň Kararyna laýyklykda, täze dokma toplumynyň gurluşygyna 2018-nji ýylyň m...

Babadaýhan etrabynda täze dokma toplumy ulanyşa berler

  • 16.11.2021

Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçirilen mejlisiniň barşynda wise-premýer Ç.Gylyjow Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynda täze dokma kärhanasynyň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk işleri barada habar berdi.

Döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen bu kärhananyň

"Balkandokma" ÝGPJ önümçiligiň ösüş depgini 140 göterime golaý ýokarlandy

  • 15.11.2021

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Serdar şäherindäki «Balkandokma» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde döwrüň ösen talaplaryna laýyk işler amala aşyrylýar. Bu ýerde ornaşdyrylan önümçiligiň häzirki zaman tehnologiýasy kärhanada ýokary hilli, dürli...

Türkmenistanda pagta ýygymy möwsümi tamamlanýar

  • 12.11.2021

Türkmenistanyň dürli sebitlerinde pagta ýygymy möwsümi tamamlanyp barýar. Ahal welaýatynyň Bäherden we Kaka etraplarynyň, Lebap welaýatynyň Saýat we Dänew etraplarynyň, Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň, Mary welaýa...

Daşoguz şäherindäki «Çeper» tikin fabriginiň tikinçileri ýokary zähmet netijelerini gazanýarlar

  • 08.11.2021

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz şäherindäki «Çeper» tikin fabriginiň ussat tikinçileri ýokary zähmet netijelerini gazanýarlar. Şu ýylyň başyndan bäri fabrik boýunça 11 million 400 müň manatlykdan gowrak önüm öndürilip, meýilnama 107,7 göte...