Biziň Täzeliklerimiz


​Daşary bazarda Daşoguzuň egriji kärhanasynyň önümlerine isleg artýar

  • 17.01.2022

Ýurdumyzda nah ýüplügini daşary döwletlere ibermekde Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz pagta egriji kärhanasy öňdebaryjy orny eýeleýär. Bu kärhana daşary bazarda ynamdar, öz borçlaryny wagtynda we ýokary hil derejesinde ýerine ýetirýän hyzma...

Pagta Türkmenistanyň we beýleki döwletleriň ykdysadyýetinde möhüm orny eýeleýär

  • 14.01.2022

2022-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda pagtanyň bir funtunyň bahasy ABŞ-nyň 1 dollar 14 sentine deň boldy. Şeýle hem ol geçen ýylyň soňky hepdesiniň iň arzyly harydyna öwrüldi. Şunlukda, «ak altyna» bolan islegiň saklanýandygyny we onuň önümçiliginiň azaldylmagynyň b...

Hökümetiň nobatdaky ýygnagynda 2022–2025-nji ýyllar üçin ösümlikleri goramak boýunça döwlet maksatnamasynyň taslamasy hödürlendi

  • 11.01.2022

Hökümetiň nobatdaky mejlisinde wise-premýer Esenmyrat Orazgeldiew 2022–2025-nji ýyllar üçin ösümlikleri goramak boýunça döwlet maksatnamasynyň taslamasyny hödürledi. Taslama Türkmenistanyň "Ösümlikleri goramak baradaky" kanunyna laýyklykda taýýarlandy.

Bu döwl...

2021-nji ýylda "Çeper" Daşoguz egin-eşik fabrigi 17 million manatdan gowrak önüm öndürdi

  • 07.01.2022

Daşoguzyň “Çeper” tikinçilik fabrigi 2021-nji ýylda 17 million manatlyk önüm öndürmek bilen ýurdumyzyň ykdysady ösüşine möhüm goşant goşdy.

“Çeper” tikinçilik fabrigi Türkmenistanyň sarp ediş bazaryny ýokary hilli önümler bilen yzygiderli üpjün edýär.

Daşoguzy...

Türkmenistanyň dokma senagaty bars ýyly mynasybetli täze önümleri öndürdi

  • 28.12.2021

Türkmenistanyň Dokma senagaty Gündogar senenamasy boýunça bars ýylyny garşylamaga taýýarlyk görýär. Bu ministrlige degişli dükanlarda barsyň keşbindäki önümler — ýorgan-düşek toplumlary, aşhana esbaplary, şeýle hem ulular we çagalar üçin niýetlenilen egin-eşik...

Türkmenistanda pagta meýdanlaryny azaltmak göz öňünde tutulýar

  • 21.12.2021

Türkmenistanda pagta meýdanlaryny azaltmagyň hasabyna ýeralmanyň, gök-bakja önümleriniň we ýüpek gurçugy üçin zerur bolan tut agaçlarynyň ekilişini artdyrmak göz öňünde tutulýar. Bu barada hepdäniň anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-pre...

Türkmenistanyň dokma önümleri ynsanperwer kömeginiň bir bölegine öwrüldi

  • 17.12.2021

Owgan halkyna nobatdaky ynsanperwerlik kömegini amala aşyrmaga Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi hem işjeň gatnaşýar. Ugradyljak kömegiň içinde dokma we oba hojalyk önümleri, öý goşlary, lukmançylyk we nebit önümleri bar.

Goňşy ýurda ynsanperwer kömegi...

Türkmenistanda ýylyň başyndan bäri takmynan 2 million tut nahal oturdyldy

  • 11.12.2021

Şu ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň daýhan birleşiklerinde tut agajynyň nahallarynyň 2 milliona golaýy oturdyldy.

Türkmenistanyň dokma senagaty üçin zerur bolan pile önümçiliginde Daşoguz welaýaty öňdebaryjy orny eýeleýär. Her ýylda welaýaty...

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde dokma toplumynyň ýanwar-noýabr aýlary boýunça hasabat berildi

  • 07.12.2021

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda ýurdumyzyň dokma we söwda toplumynda gazanylan ösüş görkezijileri hakynda hasabat berdi.

Şu ýylda Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalar...